top of page
Kaartje_voorkant.jpg

PRIVACY POLICY

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een nieuwe EU-verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van deze privacy wetgeving is het melden van een Privacy policy verplicht teneinde duidelijkheid te verschaffen hoe uw gegevens en privacy worden beschermd. 

Milan Klein Fysiotherapie en Sportbegeleiding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacy policy geeft heldere en transparante informatie over het omgaan met uw persoonsgegevens.

Milan Klein Fysiotherapie en Sportbegeleiding doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Milan Klein Fysiotherapie en Sportbegeleiding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming indien deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Persoonsgegevens worden niet door gegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte gebracht worden van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Milan Klein Fysiotherapie en Sportbegeleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van: patiënten/cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Milan Klein Fysiotherapie en Sportbegeleiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Contact patiëntgegevens vastleggen via het contactformulier t.b.v. het contact opnemen voor de start van het behandelproces;

 • Cliëntgegevens vastleggen via het contactformulier t.b.v. het contact opnemen voor de start van de (medische) training;

 • Administratieve doeleinden;

 

​Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Milan Klein Fysiotherapie en Sportbegeleiding de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam);

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Locatie van behandeling;

 • Gegevens over gezondheid

 

Uw persoonsgegevens worden door Milan Klein Fysiotherapie en Sportbegeleiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en zullen worden verwijderd na contactlegging.

Behandelingen vinden plaats in een fysiotherapiepraktijk waar uw gegevens beschermd worden door de daar geldende Privacy policy.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen. Alleen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden. De door uw verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke van u ontvangen zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Milan Klein Fysiotherapie en Sportbegeleiding.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u direct contact opnemen. In een persoonlijk gesprek hopen we er samen met u uit te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van deze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen.

Contactgegevens

Milan Klein Fysiotherapie en Sportbegeleiding

Contactpersoon: Milan Klein

Telefoon: 06-49616007

E-mail: info@milankleinfysio.nl

BIG registratie: 89915407404

BTW-identificatienummer: NL001140339B10

COPYRIGHT © MILAN KLEIN FYSIOTHERAPIE EN SPORTBEGELEIDING. ALL RIGHTS RESERVED / PRIVACY

bottom of page